Agenda Dansen Zwemmen
Home Sponsoren Bestuur InformatiePrivacyverklaringStichting Trebokama Meppel, gevestigd aan Grote Akkerstraat 8a, 7941 BB Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Grote Akkerstraat 8a, 7941 BB Meppel, 06- 46490710, info@trebokama.nl

Reinold Kuijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Trebokama Meppel. Hij is te bereiken via ledenadministratie@trebokama.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Trebokama verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Emailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Trebokama Meppel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gezondheid

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@trebokama.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Trebokama Meppel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen, appen en/of mailen

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Gebruik van foto’s en filmpjes die wij tijdens onze activiteiten maken voor gebruik op de website, sociale media, advertenties, nieuwsbrieven, flyers, posters en folders.

Stichting Trebokama Meppel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stichting Trebokama gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

- Word, verslaglegging, uitnodigingen, aanmeldingslijsten, nieuwsbrieven

- Excel, ledenadministratie

- Gmail/Outlook, verzenden mails (altijd bcc bij groepsmails)


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Trebokama Meppel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

- NAW gegevens, na einde lidmaatschap vernietigd

- Gezondheidsgegevens, na einde lidmaatschap vernietigd

- Financiële gegevens, financiële gegevens moeten wij 7 jaar bewaren


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Trebokama Meppel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (bv. verzekering) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Trebokama Meppel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken alleen uw gegevens met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Trebokama Meppel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Trebokama Meppel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisaties, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@trebokama.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Trebokama wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Trebokama Meppel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@trebokama.nl.  Stichting Trebokama Meppel heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall

- TLS. Wij versturen uw gegevens via een veilige internetverbinding

- Paswoorden en gebruikersnamen


Over de inhoud van deze privacyverklaring kan niet gecorrespondeerd worden.